Algemene lesvoorwaarden

Algemene lesvoorwaarden

Algemene lesvoorwaarden bij het Rij Huis

Je hebt gekozen voor een opleiding bij rijschool Rij-Huis. Een verstandige keuze, want bij onze rijschool weet je zeker dat je kiest voor kwaliteit en zekerheid. Om je duidelijk te maken wat je van ons mag verwachten, maar ook wat je moet doen zodat de lessen goed zullen verlopen, staan in deze de algemene voorwaarden waaronder jouw rijschool de overeengekomen lessen geeft.

Engagement van de rijschool

Je krijgt theorie- en/of praktijkles van een lesgever die in het bezit is van een stage-en of instructietoelating uitgereikt door de FOB Mobiliteit en Vervoer of MOW Departement Mobiliteit en Openbare Werken

De praktijkrijlessen worden gegeven met een lesvoertuig. De lestijd die zou kunnen verloren gaan, door onvoorziene pannes, ongeval, zullen later in overleg worden ingehaald.

Eén praktijkles duurt steeds minimum 60 minuten, evaluatie en administratie inbegrepen. Bij voorkeur werken we per 2 lesuren.

De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

De rijschool behoudt zich het recht voor haar lesuurschema te wijzigen, indien zulks nodig geacht wordt. Deze wijziging zal jou tijdig meegedeeld worden hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk, hetzij via SMS, hetzij via mail.

De rijschool heeft het recht om jou een bekwaamheidsattest (cat. B) te weigeren indien de lesgever oordeelt dat je niet bekwaam bent om de scholing alleen op de openbare weg verder te zetten. Voor een bekwaamheidsattest moet je bovendien effectief 20 uur praktijkles gevolgd hebben.

De lesgever verbindt er zich toe tijdig aanwezig te zijn zodat op tijd kan worden gestart. Overmacht zoals fileverkeer, vertraging op examencentrum zijn te verantwoorden.

De rijschool dient op het einde van de lessencyclus een kopie van de inschrijvingskaart aan jou te overhandigen. Indien dit vergeten wordt, dan heb je het recht deze kopie op te vragen.

Engagement van de leerling

Afgesproken lessen moeten strikt worden nageleefd en starten en beginnen aan de rijschool.

GSM gebruik wordt enkel toegestaan in noodsituaties of in de pauzes.

Begeleiders zijn steeds welkom voor het bespreken van de evolutie van jouw rijlessen of zelfs voor het meevolgen van belangrijke lesmomenten.

Zorg ervoor dat je tijdig op de afgesproken plaats voor de rijles klaarstaat. Te laat komen is verloren lestijd. De lesgever zal 15 minuten op jou wachten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om deze praktijkles aan te rekenen.

Een rijles of examenbegeleiding kan worden verplaatst of afgezegd zonder dat deze zal worden aangerekend, op voorwaarde dat de afzegging of verplaatsing gebeurt uiterlijk de vierde werkdag (zaterdag, zondag en feestdagen worden niet beschouwd als een werkdag) voor de geplande rijles of examenbegeleiding. Verplaatsen of afzeggen van praktijklessen of praktijkexamens kan via mail naar info@rij-huis.be of telefonisch 059/445390 tussen 09u00 en 16u00.

De lesgever zal je een goede rijtechniek aanleren en jou proberen vormen tot een goeie bestuurder. Luister dan ook goed naar jouw lesgever en volg alle gegeven aanwijzingen goed op. - Maak het overeengekomen opleidingschema af en probeer het examen niet af te leggen voordat je alle examenonderdelen voldoende onder de knie hebt.

Praktijkexamens

Indien je het praktijkexamen aflegt met de rijschool onder begeleiding van de lesgever dan doe je de aanvraag voor het praktijkexamen cat B op het secretariaat van de rijschool en moeten volgende documenten voorgelegd worden:

geldig voorlopig rijbewijs dat minstens 9 maanden uitgereikt is.

geldige identiteitskaart. Een bewijs van verlies of diefstal met een pasfoto en droogstempel van de gemeente wordt niet aanvaard om het examen af te leggen.

Afspraken betreffende de examens moeten strikt worden nageleefd. Als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die aan je toegerekend kunnen worden, dan moet je de kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen. Ook indien je niet de juiste geldige documenten kan tonen (zoals een geldig voorlopig rijbewijs of identiteitskaart, attest rijschool, ….), dan moet je deze kosten dragen.

Als het praktijkexamen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, of door een technisch defect aan de leswagen, dan hoef je geen kosten te betalen.

Na elke twee mislukkingen voor het praktijkexamen cat. B dien je opnieuw zes uur praktijkles te volgen in de erkende rijschool. Hiervan wordt melding gemaakt op je voorlopig rijbewijs.

Tarieven en betalingen

De tarieven die je aan de rijschool betaalt zijn hieronder vermeld (21% BTW inbegrepen)

Theoriecursus 12 uur: € 120,00 - Praktijkles: € 60,00/uur - Examenbegeleiding: € 100,00 + dossierkosten €25,00

Deze tarieven zijn van toepassing tot drie maand na de start van de praktijklessen.

Wat de praktische lessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend.

Voor een theoriecursus of een examenbegeleiding dient het lesgeld uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de (start) datum betaald te zijn per overschrijving. Lesboeken en ander materiaal betaal je contant bij ontvangst.

Voor de praktijkopleiding(en) dient minimum de helft van het lesgeld effectief betaald te zijn en dit uiterlijk

3 werkdagen voor aanvang van de eerste les. Het resterend saldo moet betaald zijn voor aanvang van de tweede helft van de opleiding. Je kan het lesgeld overschrijven op rekening nummer ING: IBAN BE66 8601 0282 6143 met vermelding van je naam en vermelding van het nummer van de bestelbon of klantennummer.

Komt het voor dat je niet betaalt volgens de bovenstaand afspraken, dan heeft de rijschool het recht de geplande opleiding stop te zetten en een factuur op te maken voor het achterstallige bedrag. Iedere vertraging in betaling van deze factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest van 10 % per jaar vanaf de vervaldag met zich mee.

Kwaliteitscontrole - Bemiddeling

- Bij een meningsverschil over het verloop van je opleiding kan je dit melden aan Rijschool Rij-Huis, telefonisch op 059/445390 of via mail info@rij-huis.be Indien het meningsverschil niet naar wens wordt opgelost, kan je er melding van maken aan Federdrive, de federatie van erkende rijscholen, via ombudsdienst@federdrive.be.

Vrijwaring

Als je tijdens de rijles of het praktijkexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan het lesvoertuig dan gelden de volgende afspraken: de rijschoolhouder kan je in regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of schades. Hij draagt zelf het risico. Bij opzettelijk wangedrag zal je wel aansprakelijk gesteld worden.

-Het is ten stelligste verboden om tijdens de rijles of praktijkexamen onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was, word je wel aansprakelijk gesteld.

-Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid beïnvloed wordt. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

Hierbij verklaar ik een exemplaar van de algemene lesvoorwaarden van Rijschool Rij-Huis ontvangen te hebben.

Ik verklaar de inhoud gelezen en begrepen te hebben en ik verklaar mij akkoord met de inhoud.